2 europeistyka, studia drugiego stopnia semestr letni